Dotacja na Twoją firmę - ostatni nabór wniosków do projektu

7 czerwca odbędzie się ostatni nabór wniosków do projektu "Dotacja na Twoją firmę" realizowanego przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z partnerami - Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim. Ponad trzystu uczestników z Wielkopolski otrzyma dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz finansowe wsparcie pomostowe przez dwanaście pierwszych miesięcy jej prowadzenia.

Drugi etap rozpoczyna się 7 czerwca. Zgłoszeń można dokonać za pomocą formularzy rekrutacyjnych.

Projekt obejmuje:

- Bezzwrotną dotację na uruchomienie firmy w kwocie 20.528,00 złotych oraz wsparcie pomostowe na pokrycie kosztów jej funkcjonowania w pierwszych dwunastu miesiącach w wysokości 1 514,50 złotych netto na miesiąc. jako podstawowe wsparcie pomostowe dla osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji.

W przypadku założenia działalności związanej z sektorem odnawialnych źródeł energii (OZE) lub w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation) wsparcie pomostowe wyniesie 2 152,00 złotych netto miesięcznie.

Należy pamiętać, że minimalna kwota wkładu własnego wynosi 2.522,00 złotych.

Projekt skierowany jest do osób z terenu województwa wielkopolskiego w wieku powyżej trzydziestego roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność
gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

- osoby ubogie pracujące;
- osoby zatrudnione na umowach o pracę krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu);
- bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
- osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo w wieku trzydziestu lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z warunków (osoby długotrwale bezrobotne,
osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach);
- imigranci oraz reemigranci;
- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny. Na etapie rekrutacji dodatkowe punkty w projekcie przydzielane są osobom należącym do grupy priorytetowej w projekcie, tj.:
- osoby pracujące;
- osoby bezrobotne;
- osoby, które utworzą działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation);
- osoby, które utworzą działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE);
- osoby, które zadeklarują stworzenie dodatkowego miejsca pracy.

Projekt realizowany jest przez Beneficjenta i Partnerów zgodnie z następującym podziałem terytorialnym:

WARP Sp. z o.o. w Poznaniu odpowiedzialna jest za realizację zadań na obszarze następujących powiatów: m. Poznań, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki i złotowski.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie odpowiedzialna jest za realizację zadań na obszarze następujących powiatów: m. Konin, gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki i wrzesiński.

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim odpowiedzialne jest za realizację zadań na obszarze następujących powiatów: m. Kalisz, m. Leszno, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki i wolsztyński.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej twojafirma.warp.org.pl