Warunkiem skutecznej walki z korupcją jest prowadzenie kompleksowych działań o charakterze profilaktycznym. Dlatego jednym z celów Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020 jest dążenie do zbudowania efektywnego systemu prewencji w skali całej administracji. System ten powinien opierać się na jednolitych rozwiązaniach prawnych i organizacyjnych oraz wdrażać jednorodne standardy postępowania.

Publikacja "Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej" powstała w toku realizacji działań Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020 oraz zaleceń Grupy Państw Przeciwko Korupcji Rady Europy (GRECO). Dokument zachowuje spójność z wytycznymi CBA w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności w sektorze publicznym. Zasadniczą ideą wytycznych jest połączenie dwóch kluczowych elementów skutecznej prewencji korupcji -  odpowiednich przepisów i rozwiązań organizacyjnych oraz właściwych ludzkich postaw.

W zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych w dokumencie przedstawiono następujące komponenty:

- zaangażowanie kierownictwa,
- ocena ryzyka korupcyjnego,
- kompetencje i zadania pracowników ds. przeciwdziałania korupcji,
- szkolenia,
- polityka prezentowa i rejestr korzyści,
- skuteczna samoocena i monitorowanie zagrożeń korupcyjnych (w tym ochrona sygnalistów).

Zalecenia CBA stanowią organiczną całość, w ramach której każdy z elementów powiązany jest z pozostałymi lub wprost z nich wynika. Dlatego jedynie wdrożenie wszystkich proponowanych komponentów przy tworzeniu polityki antykorupcyjnej danego urzędu zapewni właściwą odporność organizacji na zagrożenia korupcyjne.

Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA