Projekt "Internet w Gnieźnie na start" otrzymał nagrodę Ministra Administracji i Cyfryzacji, jako jeden z czterech z prawie 800 zgłoszonych z całej Polski. Nagrodę na konferencji podsumowującej program Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w Warszawie odebrali autorzy projektu - Alina Kujawa i Piotr Wiśniewski – pracownicy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.

Nagrodzony projekt zakładał przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży uczących się w gnieźnieńskich szkołach, pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, nie posiadających dostępu do Internetu. Projekt zakładał przekazanie 180 osobom zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, nabycie przez nich umiejętności korzystania z komputera i Internetu oraz zapewnienie dostępu do Internetu w czasie trwania projektu i przez kolejne 5 lat po jego zakończeniu (do 30 czerwca 2020 roku). Projektowi towarzyszyły również działania koordynacyjne, które zakładały utworzenie 5 Lokalnych Centrów Edukacyjnych przy 4 Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych oraz przy Miejskim Ośrodku Kultury. W ramach LCE odbywały się bezpłatne zajęcia służące nabyciu przez uczestników (100 osób) umiejętności korzystania z komputera i Internetu w stopniu zaawansowanym, a także ich integracji społecznej. W ramach działań koordynacyjnych projekt skierowany był do grupy 100 osób – dzieci i młodzieży korzystających na co dzień z Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych oraz do osób starszych w wieku powyżej 50 lat, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych. Z uwagi na trudną sytuację materialną i społeczną oraz posiadane umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu beneficjenci programu to osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem cyfrowym.

Autorom projektu Alinie Kujawie i Piotrowi Wiśniewskiemu pogratulował prezydent Gniezna Tomasz Budasz. Jak mówił to ważny projekt, który jest dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym prawdziwym "oknem na świat". To szczególnie istotne zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej – sprzęt komputerowy i Internet to przecież dziś nie tylko źródło rozrywki, ale przede wszystkim sposób na zdobywanie wiedzy. W chwili obecnej Miasto Gniezno przygotowuje się do kolejnej edycji programu "Polska Cyfrowa".

--
Inf. prasowa, fot. gniezno.eu