Na wniosek przedsiębiorców z branży samochodowej interwencję w sprawie rzekomo bezprawnie usytuowanej przy jednej z ulic w Lubinie świetlnej tablicy reklamowej – na budynku, w którym prowadzą działalność gospodarczą i na jej potrzeby - prowadził Oddział Terenowy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Poznaniu. Po niespełna dwóch miesiącach, Prezydent Miasta Lubina wydał decyzję o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego z powodu jego bezprzedmiotowości.

- Nie ulega wątpliwości, że Państwa merytoryczne zaangażowanie oraz autorytet instytucji Rzecznika MŚP przesądził o ostatecznym rozstrzygnięciu w naszej sprawie. Co dla nas równie istotne, po przyjęciu sprawy przez Rzecznika MŚP, także i my uzyskaliśmy asumpt do odważnego prezentowania swoich przekonań w ramach wszczętego postępowania. Dziękujemy! - napisali do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przedsiębiorcy po uzyskaniu korzystnej dla nich decyzji.

29 października 2019 roku zostało wszczęte wobec przedsiębiorców postępowanie administracyjne przez Prezydent Miasta Lubina w sprawie umieszczenia urządzenia reklamowego na jednej z ulic miasta Lubina. Przedmiotowa świetlna tablica reklamowa została umieszczona przez przedsiębiorców w miejscu prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Jak wynika z analizy treści uchwały Rady Miasta Lubina z 2017 r. zakazano lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w strefach A, B, C, M, Z, ZC, IT, K, z wyjątkiem […] świetlnych tablic lub urządzeń reklamowych istniejących w dniu wejścia w życie uchwały na budynkach i terenach handlu, kultury lub sportu, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej.

Rzecznik MŚP Oddział Terenowy w Poznaniu po analizie sprawy zauważył, że zakaz lokalizowania świetlnych tablic reklamowych nie obejmuje w ogóle strefy AG, w której usytuowana jest świetlna tablica przedsiębiorców. Skoro zakaz umieszczania tablic świetlnych nie obejmuje stref np. w centrum miasta, czy strefy zamieszkania, to tym bardziej nie obejmuje strefy oznaczonej symbolem AG, tj. aktywności gospodarczej. Starosta Lubiński zatwierdził przedsiębiorcom projekt budowlany i udzielił im pozwolenia na budowę wolnostojącej reklamy świetlnej, co oznacza, że tablica świetlna istniała już w dniu wejścia w życie uchwały rady miasta. Przedmiotowa tablica świetlna umieszczona została na budynku, w którym przedsiębiorcy wykonują działalność gospodarczą i na jej potrzeby. Podobne reklamy w lubińskiej strefie AG umieszczane są również przez inne podmioty.

Pismem z dnia 20 grudnia 2019 roku Prezydent Miasta Lubina poinformował Rzecznika w szczególności o istnieniu możliwości wymierzenia kary pieniężnej, za ustawienie świetlnej tablicy reklamowej niezgodnie z przepisami wyżej cytowanej uchwały, jednakże na tym etapie nie rozstrzygnął jeszcze sprawy. Prezydent miasta Lubina dodał także, że w 2018 roku wymierzono karę jednemu przedsiębiorcy w wysokości 16.416,40 zł, a pozostali przedsiębiorcy dostosowali, lub usunęli tablice reklamowe oraz urządzenia reklamowe przed wszczęciem postępowania administracyjnego.

W dniu 10 stycznia 2020 roku Prezydent Miasta Lubina wydał decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego, a w jej uzasadnieniu podał, iż świetlna tablica reklamowa przedsiębiorców znajduje się w strefie AG, o której to strefie mowa w uchwale Rady Miasta Lubina z 2017 roku, reklama jest wykorzystywana na potrzeby prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej i istniała już w dniu wejścia w życie przedmiotowej uchwały.